Research Outputs (267)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/6 Next page Last page
" 1 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W                                     All 
Chao Ren, Meng Cai, Xinwei Li, Yuan Shi, Linda See ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2019.101962
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Hong Wai Tong, Pak Wai Chan, Edward Ng ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109696
Shi Y, Ren C, Cai M, Lau KK, Lee TC, Wong WK ( 2019 )
Environmental Research
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.041
Aaron Zeng, Sheng Liu, Yao Yu ( 2019 )
Energy and Buildings
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.04.029
Wang Sining, Kristof Crolla ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Benjamin Bechtel, Yong Xu, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100455
Michael Mau Fung Wong, Jimmy Chi Hung Fung, Jason Ching, Peter Pak Shing Yeung, Jason Wai Po Tse, Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren ( 2019 )
Other outputs
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Kevin Ka‐Lun Lau, Julia Hidalgo, Chao Ren, Grégoire Pigeon, Valéry Masson ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/joc.6140
Sheng LIU, Yu Ting KWOK, Kevin Ka-Lun LAU, Pak Wai CHAN, Edward NG ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.044
Yongming CHEN, Zhiyu ZHANG ( 2019 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.10.025
Liyin Shen, Junsi Yang, Rong Zhang, Changzhuan Shao, Xiangnan Song ( 2019 )
Sustainability
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/su11092493
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN Yifan, TIEBEN Hendrik, CHEN Fei, CHEN Yongming, FENG Gang ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Ghelichi Pedram, Zhu Jingxiang, Lonnman Bruce ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Chao Ren, Ruozi Yang, Chen Cheng, Pei Xing, Xiaoyi Fang, Shuo Zhang, Huifang Wang, Yuan Shi, Xuyi Zhang, Yu Ting Kwok, Edward Ng ( 2018 )
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2018.09.023
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Valery Masson ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jin Yeu Tsou, Xiang Li, Katerina Tsou, Jiahui He, Dongxu Pan ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91635-4_28
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Yong Xu, Yuan Shi, Kevin Lau ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jason Wai Po Tse, Pak Shing Yeung, Jimmy Chi-Hung Fung, Chao Ren, Ran Wang, Michael Mau-Fong Wong, Meng Cai ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2018.08.007
Edward Ng, C. Ren, Y. Xu, M. Cai, R. Wang, X. Li, M. Pesaresi, A. Florczyk, C. Corban, P. Politis, P. S. Yeung, W. P. Tse, M. F. Wong, J. C. H. Fung ( 2018 )
Other conference paper
Jing LUO, Peter W. Ferretto ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Fan Zhang, Xiaojiang Li, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.02.042
Jin Yeu Tsou, Xiang Li, Katerina Tsou, Jiahui He ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Felix Chun-Hong Chan, Jin-Yeu Tsou ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Alan Lai, Yu Ting Kwok, Minjung Maing, Edward Ng ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/00038628.2017.1409614
Sheng Liu, Chunhua Huang, Yiming Liu, Jize Shen, Zeng Li ( 2018 )
Journal of Architectural Engineering
Publication in refereed journal
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
CHEN Yongming, CHEN Fei ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Edward Yan Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Edward Yan Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN Yongming ( 2018 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
TSOU Jin Yeu, LI Xiang, CHAN Chun Hong, LEUNG Chan Man ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
LI Kehan, Edward Yan-Yung NG ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Chao Ren, Yong Xu and Edward Ng ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN Yongming, LAI Shixian ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/6 Next page Last page
Share Link