Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings


全文

其它資訊
出版社接受日期12.03.2019
著者Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin
會議名稱IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
會議開始日16.06.2019
會議完結日20.06.2019
會議地點Long Beach, CA
會議國家/地區美國
出版年份2019
月份6
語言美式英語

上次更新時間 2019-29-11 於 15:32