In vitro Reconstitution Reveals a Novel Class of ER-derived COPII Vesicles Orchestrating Hormone Responses in Arabidopsis thaliana
Other conference paper


全文

其它資訊
著者Baiying LI, Yonglun ZENG, Wenhan CAO, Wenxin ZHANG, Lixin CHENG, Haidi YIN, Qian WU, Xiangfeng WANG, Yan HUANG, Wilson Chun Yu LAU, Zhongping YAO, Yusong GUO, Liwen JIANG
會議名稱EMBO Workshop on Membrane Shaping and Remodeling by Proteins
會議開始日11.04.2019
會議完結日14.04.2019
會議地點Xiu Ning
會議國家/地區中國
出版年份2019
語言美式英語

上次更新時間 2020-25-02 於 11:16