Bushen Yijing Fang Reduces Fall Risk in Late Postmenopausal Women with Osteopenia: A Randomized Double-blind and Placebo-controlled Trial
Publication in refereed journal

替代計量分析
.

其它資訊
摘要Falls in late postmenopausal women with osteopenia usually cause fractures with severe consequences. This 36-month randomized, double-blind and placebo-controlled trial with a 10-year observational follow-up study aimed to investigate the long-term effect of herbal formula Bushen Yijing Fang (BSYJF) on fall risk in the late postmenopausal women with osteopenia. 140 late postmenopausal women (Femoral neck T-score, -2.5~-2 SD) were recruited and randomized to orally receive calcium carbonate 300 mg daily with either BSYJF or placebo for 36 months. The effect was further investigated for another 10-year follow-up. During the 36-month administration, there were 12 falls in BSYJF group and 28 falls in placebo group, respectively, indicating 64% lower risk of falls (RR 0.36 [95% CI, 0.18 to 0.71]; P = 0.004) in BSYJF group. During the 10-year follow-up, 36% lower fall risk (RR 0.64 [95% CI, 0.46 to 0.89]; P = 0.009) was observed in BSYJF group. No significant difference was found in safety profile between two groups. Thirty-six-month administration of BSYJF reduced fall risk with an increase in bone mass, and its latent effect on fall risk was continually observed in the 10-year follow-up in late postmenopausal women with osteopenia. This clinical trial was registered at Chinese clinical trial registry (ChiCTR-IOR-16008942).
著者Yuxin Zheng, Xuezong Wang, Zong-Kang Zhang, Baosheng Guo, Lei Dang, Bing He, Chi Zhang, Jiwei Zhou, Wanzhong Shi, Yongfang Zhao, Hongsheng Zhan, Yu Xu, Chao Liang, Jin Liu, Daogang Guan, Luyao Wang, Xiaohao Wu, Jie Li, Zhenjian Zhuo, Zhixiu Lin, Hong Qiu, Lidan Zhong, Zhaoxiang Bian, Yinyu Shi, Bao-Ting Zhang, Ge Zhang, Aiping Lu
期刊名稱Scientific Reports
出版年份2019
月份2
卷號9
出版社Nature Publishing Group
文章號碼2089
國際標準期刊號2045-2322
語言英式英語

上次更新時間 2021-18-09 於 23:59