Abnormal Activity of Sympathetic Nervous System in Girls with Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Cross-sectional Study
Publication in refereed journal

替代計量分析
.

其它資訊
著者HU Zong Shan, ZHAO Zhi Hui, TSENG Chang-Chun, LI Jie, MAN Gene Chi-Wai, LAM Tsz-Ping, QIU Yong, CHENG Chun-Yiu Jack, ZHU Ze Zhang, LIU Zhen
期刊名稱Biomedical and Environmental Sciences
出版年份2018
月份9
卷號31
期次9
頁次700 - 704
國際標準期刊號0895-3988
語言英式英語

上次更新時間 2021-22-01 於 01:42