Defective autophagy participates in endothelial dysfunction in diabetic mice
Other conference paper


全文

其它資訊
著者Lei ZHAO, Jian LIU, Li WANG, Jiang-Yun LUO, Lingshan GOU, Chi Wai LAU, Xiao Yu TIAN, Yu HUANG
會議名稱19th Diabetes & Cardiovascular Risk Factors - East Meets West Symposium
會議開始日30.09.2017
會議完結日01.10.2017
會議地點Hong Kong
會議國家/地區香港
出版年份2017
語言美式英語

上次更新時間 2018-04-05 於 09:41