Chinese Journal of International Law
Journal editor

香港中文大學研究人員

全文

其它資訊
出版社接受日期01.07.2016
編輯Sienho YEE, LIU Zhenmin, ZOU Keyuan, Bing Bing JIA, Antony ANGHIE, Michelle BURGIS-KASTHALA, CHEN Weizuo, Michael Ming DU, DUAN Jielong, Malgosia FITZMAURICE, GAO Feng, GAO Jianjun, GAO Zhiguo, Jiefang HUANG, IWASAWA Yuji, Nina JØRGENSEN, LI Zhaojie, Chin Leng LIM, LING Bing, LING Yan, Rein MÜLLERSON, QIN Xiaocheng, QIN Ya, RAO Geping, Wenhua SHAN, Jianming SHEN, SHEN Wei, SONG Ying, SUN Shiyan, Stefan TALMON, TU Guangjian, Yogesh TYAGI, Guiguo WANG, Edward WU, WU Shicun, XU Donggen, ZENG Huaqun, ZHANG Kening, ZHANG Naigen, ZHANG Xinjun, ZHU Lijiang, ZHU Wenqi, HUANG Jin
出版作品名稱Chinese Journal of International Law
詳細描述The journal contains four issues, due to format only the 2016 issue is reported (the issues cross 2016 and 2017 during this reporting period)
出版年份2016
卷號15
期次3,4
出版社Oxford University Press
出版地Oxford
語言美式英語

上次更新時間 2018-11-07 於 11:02