Chinese Journal of International Law
Journal editor


Full Text

Other information
Acceptance Date01/07/2016
All Editor(s) ListSienho YEE, LIU Zhenmin, ZOU Keyuan, Bing Bing JIA, Antony ANGHIE, Michelle BURGIS-KASTHALA, CHEN Weizuo, Michael Ming DU, DUAN Jielong, Malgosia FITZMAURICE, GAO Feng, GAO Jianjun, GAO Zhiguo, Jiefang HUANG, IWASAWA Yuji, Nina JØRGENSEN, LI Zhaojie, Chin Leng LIM, LING Bing, LING Yan, Rein MÜLLERSON, QIN Xiaocheng, QIN Ya, RAO Geping, Wenhua SHAN, Jianming SHEN, SHEN Wei, SONG Ying, SUN Shiyan, Stefan TALMON, TU Guangjian, Yogesh TYAGI, Guiguo WANG, Edward WU, WU Shicun, XU Donggen, ZENG Huaqun, ZHANG Kening, ZHANG Naigen, ZHANG Xinjun, ZHU Lijiang, ZHU Wenqi, HUANG Jin
Title of PublicationChinese Journal of International Law
Detailed descriptionThe journal contains four issues, due to format only the 2016 issue is reported (the issues cross 2016 and 2017 during this reporting period)
Year2016
Volume Number15
Issue Number3,4
PublisherOxford University Press
Place of PublicationOxford
LanguagesEnglish-United States

Last updated on 2018-11-07 at 11:02