The China Review
Journal editor

香港中文大學研究人員

全文

其它資訊
編輯Kam Wing Chan, Roger C. K. Chan, Albert H. Y. Chen, Chen Jian, Chen Yung-fa, Yun-han Chu, Deborah Davis, Arif Dirlik, Gan Yang, Hamashita Takeshi, Chang-tai Hung, Qingguo Jia, Kuan Hsin-chi, Y. Y. Kueh, Lau Chong Chor, Lau Siu-kai, David D. Li, Li Shi, Li Si-ming, Justin Yifu Lin, Hanlong Lu, Xiaobo Lü, Bonnie S. McDougall, Barry Naughton, Shen Jianfa, Kang Shi, Alvin Y. So, Yun-wing Sung, Kwok-kan Tam, Tsui Kai Yuen, Xi Chao, Wang Xi, Christine P. Wong, Wong Siu-lun, Wu Xiaogang, Geng Xiao, Xin Chunying, Quansheng Zhao, Xueguang Zhou
出版作品名稱The China Review
出版年份2017
語言英式英語

上次更新時間 2018-20-01 於 18:35