Anti- tobacco TV advertising effect evaluation about local people’s tobacco controls in Chongqing, China
Publication in refereed journal


全文

其它資訊
著者XU Xianglong, GONG Tao, ZHANG Yong, WU Chenbin, XIE Yaojie, WANG Haoxiang, ZHAO Yong, LI Wentao
期刊名稱Global Heart
詳細描述doi: 10.1016/j.gheart.2014.03.1298
出版年份2014
月份3
卷號1
期次9
頁次e23
國際標準期刊號2211-8160
語言英式英語
關鍵詞TV advertising; Tobacco control; Chinese

上次更新時間 2018-20-01 於 17:18