Protein Kinase Cß Mediates Down-regulation of Glucagon-like Peptide-1 Receptor in Hypertensive Rat Renal Arteries
Other conference paper


全文

其它資訊
著者LIU Li-mei, LIU Jian, GAO Yuan-sheng, YU Xiao-xing, DOU Dou, HUANG Yu
會議名稱Chinese Journal of Pathophysiology
會議國家/地區中國
會議論文集題名Chinese Journal of Pathophysiology
出版年份2014
月份7
出版地China
頁次1277
語言英式英語

上次更新時間 2018-20-01 於 07:07