DPP-4 Inhibition by Sitagliptin Attenuates Endothelium-dependent Contractions through Up-regulation of Uncoupling Protein-2 in Hypertension
Other conference paper


全文

其它資訊
著者LIU Limei, LIU Jian, TIAN Xiaoyu, WONG Wing Tak Jack, LAU Chi Wai, XU Aimin, XU Gang, YAO Xiaoqiang, GAO Yuansheng, HUANG Yu
會議名稱Fifth Scientific Meeting of Asian Society for Vascular Biology
會議開始日27.10.2012
會議國家/地區中國
會議論文集題名Fifth Scientific Meeting of Asian Society for Vascular Biology
出版年份2012
月份10
日期27
出版地China, Xi'an
頁次27
語言英式英語

上次更新時間 2018-23-01 於 22:56