Epigenetic Inactivation of Paired Box Gene 5, A Novel Tumor Suppressor Gene, through Direct Upregulation of p53 Is Associated with Prognosis in Gastric Cancer Patients
Publication in refereed journal


其它資訊
著者LI Xiaoxing, CHEUNG Kin Fai, MA Xiaowei, TIAN Linwei, ZHAO Junhong, GO Yin Yin, SHEN Bo, CHENG Sze Lok, YING JIANMING, TAO Qian, SUNG Joseph J Y, KUNG Hsiang Fu, YU Jun
期刊名稱Oncogene
出版年份2012
月份7
日期19
卷號29
期次31
頁次3419
國際標準期刊號0950-9232
語言英式英語
關鍵詞paired box gene 5; gastric cancer; tumor supressor gene

上次更新時間 2021-07-05 於 11:18