Both Transgenic and Host Cyclooxygenase-2 Expression Enhance Gastric Carcinogenesis Through Tumor Angiogenesis
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings


全文

其它資訊
著者CHENG Sze Lok, SHIN Vivian Yvonne, WU Kaichun, WONG Yim Ping, CHONG Wai Sing Wilson, SIU Man Ting, CHING Kar Keung, GO Yin Yin, YU Jun, CHUI Yiu Loon, CHO Chi Hin, FAN Daiming, SUNG Joseph Jao Yiu, LEUNG Wai Keung
會議名稱Digestive Disease Week 2008, San Diego
會議論文集題名Digestive Disease Week 2008, San Diego
出版年份2008
月份4
頁次1
語言英式英語

上次更新時間 2018-19-01 於 16:44