Makorin-2 is a neurogenesis inhibitor downstream of PI3k/AKT signal
Publication in refereed journal


全文

其它資訊
著者YANG Pai Hao, CHEUNG Kc William, PENG Ying, HE Mingliang, WU Guo-qing, XIE Dan, JIANG Bing-hua, HUANG Qiu-hua, CHEN Zhu, KUNG Hsiang Fu
期刊名稱J Bio Chem
出版年份2008
卷號13
期次283
頁次8486
語言英式英語

上次更新時間 2018-23-01 於 13:43