Functional study of long noncoding RNA SAM in skeletal muscle
Other conference paper


全文

其它資訊
著者Wang Huating, Sun Hao, Li yuying, Lu Leina, Chen Xiaona, Chen Fengyuan, Zhou Jiajian
會議名稱Cell Symposia: Functional RNAs
會議開始日06.11.2016
會議完結日08.11.2016
會議地點Guangzhou
會議國家/地區中國
出版年份2016
語言英式英語

上次更新時間 2018-21-01 於 21:38