Reactivity of C1 and C2 Organohalogens Formation - from Plant Litter to Bacteria
Publication in refereed journal


引用次數
替代計量分析
.

其它資訊
出版社接受日期05.10.2012
著者Wang J.J., Ng Tsz Wai, Zhang Qian, Yang X.B., Dahlgren R.A., Chow A.T., Wong Po Keung
期刊名稱Biogeosciences
出版年份2012
月份10
日期5
卷號9
期次10
出版社COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH
出版地Munich
頁次3721 - 3727
國際標準期刊號1726-4170
語言美式英語

上次更新時間 2021-08-06 於 00:18