Absolute Surface Energy Calculations of Wurtzite (0001)/(000-1): a Study of ZnO and GaN
Other conference paper


全文

其它資訊
著者ZHANG, Jingzhao, ZHANG, Yiou, TSE Kin Fai, DENG Bei, XU H., ZHU Junyi
會議名稱March Meeting of the American Physical Society
會議論文集題名March Meeting of the American Physical Society
出版年份2016
月份3
語言英式英語

上次更新時間 2018-22-01 於 14:16