3D RGO frameworks wrapped hollow spherical SnO2-Fe2O3 mesoporous nano-shells: fabrication, characterization and lithium storage properties
Publication in refereed journal


引用次數
替代計量分析
.

其它資訊
著者ZHAO Bo, XU Yi-tao, HUANG Sheng-yun, ZHANG Kai, YUEN Matthew M. F., XU Jianbin, FU Xian-zhu, SUN Rong, WONG Ching Ping
期刊名稱Electrochimica Acta
出版年份2016
月份6
日期1
卷號202
期次202
頁次186 - 196
國際標準期刊號0013-4686
電子國際標準期刊號1873-3859
語言英式英語

上次更新時間 2021-17-01 於 01:08