Cong Li Xue Ming Shan Dao Wen Han Qiao Shan: 16 Shi Ji Xi Qiao Shan Li Shi Bian Qian Yan Jiu 從“理學名山”到“文翰樵山”——16世紀西樵山歷史變遷研究
Research book or monograph (author)

香港中文大學研究人員
作者已離職


全文

其它資訊
版次1版
出版年份2012
月份10
日期1
出版社Guangxi Normal University Press, China
出版地中華人民共和國, 桂林
頁次462
語言繁體中文
關鍵詞Xi Qiao Shan; Li Xue Ming Shan; Wen Han Qiao Shan

上次更新時間 2018-21-01 於 12:22