O6-甲基鳥嘌呤-DNA甲基轉移酶甲基化狀態和同期放化治療與中國香港膠質母細胞瘤患者生存的相關性研究
Publication in refereed journal


全文

其它資訊
著者CHAN Tat Ming, TAN Hoi Bin, POON Wai Sang, KAM Koon Ming Michael, MA Buig Yue Brigette , NG Chi Ping, PANG Chung Sean Jesse, LAU Ka Yee , SIU Yung Woon Deyond , NG S L Benedict, ZHU Xian Lun Cannon, CHEN Gong George, NG Ho Keung
期刊名稱中國神經腫瘤雜誌
出版年份2011
月份3
卷號1
期次9
頁次12 - 16
語言繁體中文
關鍵詞膠質母細胞瘤; 分子標誌; O6-甲基鳥嘌呤-DNA甲基轉移酶(MGMT)

上次更新時間 2018-21-01 於 11:21