Rapid advice guidelines for management of children with COVID-19
Publication in refereed journal


Times Cited
Web of Science10WOS source URL (as at 16/09/2021) Click here for the latest count
Altmetrics Information
.

Other information
Acceptance Date22/05/2020
All Author(s) ListEnmei Liu, Rosalind L Smyth, Zhengxiu Luo, Amir Qaseem, Joseph L Mathew, Quan Lu, Zhou Fu, Xiaodong Zhao, Shunying Zhao, Janne Estill, Edwin Shih-Yen Chan, Lei Liu, Yuan Qian, Hongmei Xu, Qi Wang, Toshio Fukuoka, Xiaoping Luo, Gary Wing-kin Wong, Junqiang Lei, Detty Nurdiati, Wenwei Tu, Xiaobo Zhang, Xianlan Zheng, Hyeong Sik Ahn, Mengshu Wang, Xiaoyan Dong, Liqun Wu, Myeong Soo Lee, Guobao Li, Shu Yang, Xixi Feng, Ruiqiu Zhao, Xiaoxia Lu, Zhihui He, Shihui Liu, Weiguo Li, Qi Zhou, Luo Ren, Yaolong Chen, Qiu Li.
Journal nameAnnals of Translational Medicine
Year2020
Month5
Volume Number8
Issue Number10
PublisherAME Publishing Company
Article number617
ISSN2305-5839
eISSN2305-5847
LanguagesEnglish-United Kingdom

Last updated on 2021-17-09 at 00:58