Chronic Non-compliance and Ineffective Enforcement in Guangzhou
Publication in refereed journal

替代計量分析
.

其它資訊
著者Lin Peng, Yuan Xu, Hua Zhong, Tai Wei Lim, Fengshi Wu
期刊名稱China Policy Journal
出版年份2018
月份9
卷號1
期次1
頁次139 - 165
語言美式英語

上次更新時間 2021-18-09 於 00:07